زندگی زیباست  

درخواست حذف این مطلب
سلام به همگی. نمیدونم تا حالا به این موضوع فکر کردید که زندگي رو اگر چطوری ببینید، زیبا میشه؟ من یکی که دیگه میدونم بايد چطوری به زندگي نگاه کرد. زندگي ما یه قطعه از پازل هستیه و تا زمانی که این قطعه رو در جای خودش، نگاه نکنیم، نمیشه از زندگي لذت برد. به نظرم، هستی یعنی بخشی از وجود خدا و بخشی از وجود خدا یعنی تمام هر چیزی که می تونیم حسش کنیم و بايد بهش عشق بورزیم. فقط با عشق ورزی به خدا میشه زندگي رو قشنگ دید؛ والا همه زندگي هیچی نیست جز مدت زما

ادامه مطلب  

گاهی باید بدوی تا به زندگی برسی یا از زندگی جا نمانی..  

درخواست حذف این مطلب
بذار اینطور بگم که : در زندگي خيابون هایی هست که بايد ازشون عبور کنی این هفته چقد با شتاب و هیجان زده شروع شد! اونم برای آدمی مث من

ادامه مطلب  

زندگی زیباست  

درخواست حذف این مطلب
زندگي همچون ترانه ایست که بايد خواندش چه کوتاه و چه بلند چه شیرین و چه تلخ چه زیبا و چه زشت ! ماهمه میخوانیم !خودمانیم که این ترانه را مینویسیم!میخوانیم و می یم !حال من میخوانم !می م!شعر من زیباست ! شعر من از چشمان ، زیبای دلم جاریست!از خدا میخواهم در پناه خودش اورا حفظ کند! زندگي زیباست !مانند زیبای دل من!زیباست!

ادامه مطلب  

تعریف مهارت های زندگی طبق نظر داردن ، گازدا و گینتر  

درخواست حذف این مطلب
مهارت های زندگي ، برای اندکی اثربخش ضرورت دارند و برای سراسر دوره های زندگي ( کودکی ، نوجوانی و بزرگسالی ) مورد نظر هستند . مجموعه کلی این مهارت های زندگي براساس رشد مؤثر در چهار بعد زندگي خانوادگی ، تحصیلی ، شغلی و اجتماعی می باشند که جهت پیشگیری و درمان اصلاحی به کار گرفته می شوند و مبتنی بر یک ساختار تئوریکی است که دارای اه کلی مشاوره و بهداشت روانی می باشد ( داردن و همکاران ، 1996 ، ص مقاله )

ادامه مطلب  

86. روزی هزار بار تکرار کن با خودت..  

درخواست حذف این مطلب
من بهترین و بدترین ادم زندگي خودمم.. من راه حل و بن بست زندگي خودمم.. شادی و غم، خشم و ارامش، ن یتی و رضایت زندگي خودمم.. من همه چیزی هستم که از زندگيم میخوام..

ادامه مطلب  

هر انسانــی  

درخواست حذف این مطلب
هر انسانیبرای زنده ماندننيازمند این است که دستی را بگیرد. دوست دارم زندگي کنم با اینکه می دانم زندگي هرگز خيال ندارد روی خوش به من نشان دهدچرا که هر بار دستی را گرفتمدست هایم تاول زدندو هیچ فرقی نداشتنددست بیلدست کلنگيا دست تو !

ادامه مطلب  

در هر شرایطی می توان شاد بود  

درخواست حذف این مطلب
سلام به همگی. به نظر من، زندگي هر شرایطی داشته باشد، باز هم می توان شاد زندگي کرد. دلایل شادزیستن، به اندازه تعداد تمام نعمت هایی است که خدا به ما داده است و آيا مگر ی می توان بگوید تعداد نعمت هایی که خدا به او داده است چقدر است؟ هر نفسی که میکشیم یک نعمت است. هر بازدمی که از مان برمی آید، یک نعمت است. هر لحظه ای که در کنار فرزندان سالممان زندگي می کنیم، یک نعمت است. هر لحظه ای که از داشتن یک دوست خوب، لذت می بریم، یک نعمت است. وای خدا مگر می شود شمر

ادامه مطلب  

تیغ بکش  

درخواست حذف این مطلب
روی پیشانی ام سياه شدهدستمال ِ سپید ِ مرطوبمدارم از دست می روم امانگرانم نباش ، من خوبم ! هیچ حــســّـی ندارم از بودنتــیــغ حس می کند جنونم رادارم از دست می دهم کم کمآ ین قطره های خونم را در صف ِ جبر ِ خاک منتظرماختيار زمان تمام شودزندگي مثل ارزان بودمرگ بايد گران تمام شود ! از سـَــرم مثل ِ آب ، می گذردخاطراتی که تلخ و شیرین استزندگي را به خواب می بینممرگ ، تعبیر ِ ابن ِ سیرین است در سرت کل ّ ِ خانه چرخیدنتوی تقدیر ، در به در گشتنهیچ راهی برای

ادامه مطلب  

یکی از سخت ترین لحظات زندگی من  

درخواست حذف این مطلب
سلام به همگی. وقتی با تمام وجود، دوست داری برای ی که از ته دل دوستش داری، کاری کنی؛ اما دستت بسته است، یکی از سخت ترین لحظات زندگي آدم بوجود مياددددددددد.

ادامه مطلب  

دیدگاه هستی گرایی درباره بهداشت روان  

درخواست حذف این مطلب
نگرش ویکتور فرانکل به سلامت روان بر اراده تأکید می کند . جستجوی معنا مست م پذیرفتن مسئولیت شخصی است . هیچ و هیچ چیز به زندگي انسان معنا نمی دهد مگر خودش ، انسان بايد با احساس مسئولیت آزادانه با شرایط هستی و زندگي روبرو شود و معنایی در آن بيابد به نظر فرانکل ماهیت وجودی انسان از سه عنصر معنویت ، و مسئولیت تشکیل شده است و سلامت روان مست م تجربه شخصی این سه عامل است . معيار سنجش معنادار بودن زندگي کیفیت آن است نه کمیت آن حصول و کاربرد معنویت و مسئو

ادامه مطلب  

زندگی رو رنگ بزن....  

درخواست حذف این مطلب
زندگي رارنگ بزن " رنگ شادی " نگذار او رنگت کند به " رنگ غم ". تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری ی! یکی دیروز، یکی فرداامروز را دری م!

ادامه مطلب  

مشاوره و مهارت زندگی : انعکاس صدا  

درخواست حذف این مطلب
انعکاس صدا پدر وپسری در کوه قدم می زدند که ناگهان پای پسر به سنگی گیر کرد و به زمین افتاد و داد کشید: (( آآآآی ی ی))!! ص از دور دست آمد: ((آآآآی ی ی))!!! پسر با کنجکاوی فرياد زد: ((که هستی؟)) پاسخ شنید: ((که هستی؟)) پسر خشمگین شد و فرياد زد: ((ترسو!)) باز پاسخ شنید: ((ترسو!)) پسر با تعجب از پدر پرسید: ((چه خبر است؟)) پدر لبخندی زد و گفت: ((پسرم! توجه کن)) و بعد با صدای بلند فرياد زد: ((تو یک قهرمان هستی!)) صدا پاسخ داد: ((تو یک قهرمان هستی!)) پسر باز بیشتر تعجب کرد پدرش توضی

ادامه مطلب  

جمله حکیمانه  

درخواست حذف این مطلب
سنگریزه" ریز است و ناچیز ... اما اگر در جوراب يا کفش باشد ، ما را از راه رفتن باز می دارد !!! در زندگي هم ؛ بعضی مسائل ریزاند و ناچیز ... اما مانع حرکت به سمت خوبی ها و آرامش ما میشوند !!! کم احترامی يا نامهربانی به والدین ؛ نگاه تحقیرآمیز به فقرا ؛ تکبر و ف فروشی به مردم ؛ منت گذاشتن هنگام کمک ؛ نپذیرفتن عذر خطای دوستان ؛ بخشی از سنگریزه های مسیر تکامل ما هستند !!! آنها را بموقع کنار بگذاریم ... تا از زندگي لذت ببریم ..

ادامه مطلب  

نفس های آ  

درخواست حذف این مطلب
امان از این مردم امان از این زندگي.. چقد دهنم رو ببندم و چیزی نگهم. آه خدا چرا همه چیز با هم اب میشه؟ ولی برای درست شدن بايد روزها ماهها و سال ها زمان گذاشت. الان که دارم می نویسم بیشتر از 48ساعته که خواب نداشتم. 48ساعت البته ب حرفه من یک هفته اس که روی هم رفته 10ساعت هم نخو دم. ذهنم آشفته اس کاش میشد دستم رو جلوی زمان و جلوی بعضی اتفاقا می گرفتم تا نیفتن تا شاهد د شدن و آوار شدن اعتمادها و اعتبارها نباشم. آه خدای من. آه خدای من. تو که همیشه ناظر بودی به

ادامه مطلب  

شرح حال  

درخواست حذف این مطلب
در کنار تمام فراز و نشیب های زندگي که روزانه مشغول سر و کله زدن با آنها هستیماتفاقات،اشخاص و يا حتی لحظاتی هستند که به یکباره نظرت را برمیگردانند و کامت را شیرین میکنند،از ته دل خوشح میکنند.قدر اینها را بايد دانست،خدا میداند اگر نبودند چکار میخواستیم .#س_ن

ادامه مطلب  

ضرورت و اهمیت مهارت های زندگی  

درخواست حذف این مطلب
روان شناسان در دهه های اخیر در بررسی اختلالات رفتاری و انحرافات به این نتیجه رسیده اند که بسياری از اختلالات و آسیب ها در ناتوانی افراد در تحلیل صحیح و مناسب از خود و موقعیت خویش ، عدم احساس کنترل ، و کفایت شخصی جهت رويارویی با موقعیت های دشوار و عدم آمادگی برای حل مشکلات و مسائل زندگي به شیوه مناسب ، ریشه دارد . بنابراین با توجه به تغییرات و پیچیدگی های روز افزون جامعه و گسترش روابط اجتماعی ، آماده سازی افراد به خصوص نسل جوان جهت رويارویی با

ادامه مطلب  

عصر حجر چه دوره ای است؟  

درخواست حذف این مطلب
عصر حجر بخشی از روزگار ماقبل تاریخ است. «ماقبل تاریخ» یعنی روزگاری که بشر نوشتن نمی دانست تا چیزی از سرنوشت خود را بنویسد. بنابراین تاریخ هم وجود نداشت. دست کم 500 هزار سال است که بشر در زمین زندگي می کند ولی 5 هزار سال است که نوشتن را آغاز کرده است. در عصر حجر بشر ابزار سنگی می ساخت و به همین مناسب آن را عصر حجر يا دوره سنگ نامیده اند. آغاز این دوره را عصر حجر قدیم يا دوره پارینه سنگی می گویند. گويا نخستین ابزار سنگی قطعه سنگی نسبتا تیز بوده و دسته

ادامه مطلب  

توصیه های عشق  

درخواست حذف این مطلب
مهربانم بيا تنهایی هایمان را با هم تقسیم کنیم بيا در خيالمان هم شده تو آن سوی جاده من این سوی جاده نباشیم لطفا دیگر نگو رويا یی شده ام چرا دیگران می توانند در رويا هایشان غرق شوند اما من نمی توانم ؟ تو رويا ی من را درک نمی کنی تو احساس ناب را نمی فهمی گاهي انسان ها بايد بی خيال همه ی دقدقه های واقعی شوند حالا به نظر تو اگر من بی خيال رويا هایم شوم کدام یک از مشکلاتم حل خواهد شد ؟ و دیگر اینکه تا وقتی درون واقعیت ها ایستادگی می همین آدم ها می گفتند

ادامه مطلب  

پلی به نام عشق  

درخواست حذف این مطلب
مهربانم هر چه می خواهم ادعا نکنم که عشق را چگونه آموختم انگار نمی شود من عشق را از نگاه بی ادعای تو آموختم درست به خاطر می آورم احساسی که در تلاقی یک نگاه بی تمنا پلی شد بین قلبهایمان به نام عشق در حالیکه آن روزها نمی شناختمش نمی دانستم این حس دلتنگیست يا وابستگی و حالا خوب می دانم گاهي یک حس اتفاقی چه می کند با وجود یک انسان عشق را از نگاه بی ادعای تو آموختم اما تمنای عشق را از پاکی قلبم و امروز که از دور ترین فاصله ها به نقطه ی تلاقی نگاهمان گا

ادامه مطلب  

نگران آینده نباشیم وقتی میشه از حال لذت برد  

درخواست حذف این مطلب
سلام به همگی. چرا دائم بايد به فکر آینده بود و از حال لذت نبرد. چرا خیلی وقت ها عادت داریم لذت های حال رو فدای نگرانی های آینده کنیم. تا وقتی میشه از «حال» لذت برد، نگرانی های «آینده» جایی ندارند در زندگي.

ادامه مطلب  

انواع مهارت های زندگی  

درخواست حذف این مطلب
محققین با استفاده از منابع علمی موجود و مستندات سازمان جهانی بهداشت و برنامه های موجود در جهان 54 مهارت برای سالم زیستن به عنوان مؤلفه های برنامه درسی دانش آموزان دوره ابت تعینی کرده اند . مهارت های زندگي متعددند و صاحبنظران تقسیم بندیهای گوناگونی ولی مشابه برای مهارت های زندگي بيان کرده اند ( ولی زاده ، 1381 ، ص 4 ) خانم ها بالدو وفرنیس مهارت های زندگي را شامل پرورش تفکر انتقادی تحلیل احتمالات ، کنترل رفتار ، ب دانش و مهارت های بیش تر ، ایجاد ار

ادامه مطلب  

سفره های پر از عشقمان چه شد  

درخواست حذف این مطلب
مهربانم گاهي دلمان برای مواردی خاص تنگ می شود می دانی گاهي دلمان تنگ می شود برای یک نان محلی یک صبحانه ی ساده ی محلی یک سفره ی ساده آدم های بی ريا بدون غرور و تکبر بی جا آدمهایی که نگاهشان با دستان دیگری بالا و پایین نمی رود زبانشان باعث دست از خوردن کشیدن دیگران نمی شود آدم هایی که حظورشان با شُکر گزاری و رفتنشان از سفره ی عشق و دوستی عبادت بود چه بر سر آدم های سرزمینم آمده که تزئین سفره هایشان به جای گل و فضای شاعرانه ی قدیم دارو های شیميایی ش

ادامه مطلب  

مشاوره : گاهی گمان نمی کنی ولی می شود  

درخواست حذف این مطلب
گاهي گمان نمی کنی ولی می شود،گاهي نمی شود، نمی شود که نمی شود؛ گاهي هزار دوره دعا بی اجابت است، گاهي نگفته قرعه به نام تو می شود؛گاهي گدای گدای گ و بخت نیست، گاهي تمام شهر گدای تو می شود...خدايا دلم مرهمی می خواهداز جنس خودت،نزدیک...بی خطر...بخشنده...بی منت...

ادامه مطلب  

زن یعنی زندگی  

درخواست حذف این مطلب
‎زن ها اگر شاد باشند خانه می تپد❤️‎زن ها اگر موهایشان را شکل دهند‎اگر صورتشان را آرایش کنند‎اگر لباسهای شاد بپوشند‎زندگي در خانه جريان پیدا می کند‎زن ها اگر کودک درونشان هنوز شیطنت کند‎اگر شوخی کنند، بخندند‎همه اهل خانه را به زندگي نوید می دهند‎اگر روزی زن خانه چشمهایش رنگ غم بدهد‎حرفهایش بوی گلایه و بدهد‎اگر ذره ای بی حوصله و ناامید به نظر برسد‎تمام اهل خانه را به غم کشیده است‎ ن ارمغان آور شادی، گذشت و خنده اند‎قلب خانه بايد بت

ادامه مطلب  

الان  

درخواست حذف این مطلب
دارم تو زمان حال زندگي میکنم، کاری ندارم قبلا چی بود و بعدا چی میشه، فقط فهمیدم تو رابطه نبايد از گذشتت اطلاعی بدی، و هرچی که مربوط به گذشتس بايد کاملا پاک بشه. باور که نیستش و نمیشه، اونقد این روزا گریه هرچی اب میخورم بازم گلوم خشکه. ارومترم اما سرشار از پشیمانی پشیمون از نشدن و اشتباه دل دادن

ادامه مطلب  

انعکاس صدا  

درخواست حذف این مطلب
انعکاس صدا پدر وپسری در کوه قدم می زدند که ناگهان پای پسر به سنگی گیر کرد و به زمین افتاد و داد کشید: (( آآآآی ی ی))!! ص از دور دست آمد: ((آآآآی ی ی))!!! پسر با کنجکاوی فرياد زد: ((که هستی؟)) پاسخ شنید: ((که هستی؟)) پسر خشمگین شد و فرياد زد: ((ترسو!)) باز پاسخ شنید: ((ترسو!)) پسر با تعجب از پدر پرسید: ((چه خبر است؟)) پدر لبخندی زد و گفت: ((پسرم! توجه کن)) و بعد با صدای بلند فرياد زد: ((تو یک قهرمان هستی!)) صدا پاسخ داد: ((تو یک قهرمان هستی!)) پسر باز بیشتر تعجب کرد پدرش توضی

ادامه مطلب  

سکان زندگی دست عشق است  

درخواست حذف این مطلب
مهربانم متعجب می شوم وقتی آدم ها را در اراده های مختلف می بینم مهربانم از اینکه بین دنيا ی مهربانو های رنگین و دنيای من مرا انتخاب کردی بسيار شگفت انگیز بود برایم همیشه این تردید با من بود که تو در این دو راهی کدام را انتخاب می کنی مهربانم دنيا ی مهربانو های رنگی را نمی گویم دنيای بدیهاست آنها هم اعتقادات خود را دارند شاید آنها این گونه زیستن را می پسندند حریم شخصی هر انسانی تحت اراده ی اوست گاهي آدم ها با رنگ های شاد دیگران مشکل دارند اما قدر

ادامه مطلب  

don't forget tooo smile  

درخواست حذف این مطلب
گاهي با یک لبخند؛ بايد از کنار هـمه چیز رد شویم. بگذار بگویند نفهمید ...

ادامه مطلب  

آیا حیات بعد از مرگ است؟  

درخواست حذف این مطلب
أعوذ بالله من ال الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم آيا حيات بعد از مرگ است؟ یعنی بدن می پوسد و متلاشی می شود و زندگي آ ت تنها مربوط به روح است و يا فقط جسمانی است و روح هم از خواص و آثار جسم است؟ يا اینکه و نیمه جسمانی است (جسم لطیفی که برتر از این جسم دنیوی است)؟ و يا زندگي پس از مرگ هم با جسم مادی و هم روح است و بار دیگر با یکدیگر متحد شده و حاضر می شوند؟ هر چهار نظریه، طرفدارانی دارد. اما شیعه عقیده دارد که آياتی از قرآن، و احادیث فراوانی دل دارد که م

ادامه مطلب  

اگه مردی....  

درخواست حذف این مطلب
مرد بايد سبیل داشته باشهمرد بايد ش ه باشهمرد بايد بو گند بدهمرد بايد بدنش بو عرق بدهمرد بايد بو جوروابش سگو از پا ندازهمرد بايد زشت باشهحالا اگه مردى بگو مردم:-)))

ادامه مطلب  

جای درست واژگان در قرآن (3)  

درخواست حذف این مطلب
بد نیست در این جا به مقایسه ی بین زمخشری و سید قطب در یک نمونه بپردازیم تا اختلاف نظرها را متوجّه شویم. مثلاً در آیه ی وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ (74)، زمخشری پیرامون فعل « یتربّصنَ » می گوید: «امر به صورت خبر آمده است تا بر تأکید دل کند و اعلام نماید که به سرعت بايد این فرمان اطاعت شود؛ گویی ن فرمان تربّص را پیروی کرده اند. این بدان خاطر است که نفس ن به مردان گرایش دارد و لذا به آنان فرمان داده است که نفس

ادامه مطلب  

نوایی و سن میانسالی  

درخواست حذف این مطلب
امروز درس "نوایی" رو دوباره تو تار تمرین نوایی نوایی نوایی نوایی جوانی بگذرد تو قدرش ندانی واقعا اینطوره ها تا ٣٥-٣٦ نفهمیدم چطور گذشت از ٣٦ تصمیمات جدی گرفتم تازه تو این سن که نمینویسمش چقدره دارم میفهمم چطور بايد زندگي کرد رژیم غذایی مناسب پياده روی مرطوب کننده پوست قوز ن دوری از استرس و هر چیز ناراحت کننده اینها رو تازه دارم ياد میگیرم

ادامه مطلب  

وصیت عشق  

درخواست حذف این مطلب
تا چند صباحی دیگر شاید پايان راه زندگي ام باشد ، و يا شاید آغاز دوباره زندگيآری من بیمارم ، بیماری که من مبتلا شده ام پايانش مرگ است ، تاریخ مرگم را میدانم و منتظر آن می مانم تا فرا رسد امیدی ندارم ، تنها امیدم به خداست که دوای دردم را برایم برساندمیخواهم در این لحظات که از مرگ خودم باخبرم و میدانم چه زمانی فرا می رسد وصییتی برای همگان بنویسم پس بخوانید وصییت من را در این دفتر عشقآهای آدميان ، به چشمهای خود بياموزید که نگاه به ی نیندازند ، اگر

ادامه مطلب  

وصیت عشق  

درخواست حذف این مطلب
تا چند صباحی دیگر شاید پايان راه زندگي ام باشد ، و يا شاید آغاز دوباره زندگيآری من بیمارم ، بیماری که من مبتلا شده ام پايانش مرگ است ، تاریخ مرگم را میدانم و منتظر آن می مانم تا فرا رسد امیدی ندارم ، تنها امیدم به خداست که دوای دردم را برایم برساندمیخواهم در این لحظات که از مرگ خودم باخبرم و میدانم چه زمانی فرا می رسد وصییتی برای همگان بنویسم پس بخوانید وصییت من را در این دفتر عشقآهای آدميان ، به چشمهای خود بياموزید که نگاه به ی نیندازند ، اگر

ادامه مطلب  

زندگی .....  

درخواست حذف این مطلب
زندگي یعنی :بخند هرچند که غمگینی.ببخش هرچند که مسکینی.فراموش کن هرچند که دلگیری.اینگونه بودن زیباست هرچند که آسان نیست

ادامه مطلب  

یکی هست هوامو داشته باشه  

درخواست حذف این مطلب
چه قدر حس خوبی وقتی همه چیز رو می سپاری دست خدا و خودت آسوده خاطر زندگي می کنی :) ---------------------------------------------

ادامه مطلب  

پویا جمشیدی  

درخواست حذف این مطلب
غرق یک خاطره باشی و به آ برسيبه غم انگیزترین صفحه ی دفتر برسيبه سرت هی بزند تا بروی رو به عقبکه به یک حادثه يا یک غم بهتر برسياز غزل کام بگیری و بسوزی هر شبسر این رابطه اینبار به باور برسيعشق یعنی که بخواهی و بمیری، ای وای!آنقَدَر دیر ، دم رفتن او سر برسيباخدا عهد ببندی و بگوید باشددست آ که به یک شانه ی دیگر برسيآرزوهای محال دل بی تو یعنیلحظه ای چشم ببندم ، تو هم از در برسي

ادامه مطلب  

لذتی که حرفش بود  

درخواست حذف این مطلب
گاهي زندگي خیلی بالا و پایین میره و نمیدونم آرامش ینی اینکه بالا و پایین نره يا اینکه بالا و پایین بره ولی تو حال دلت خوب باشه وقتی حال دلت خوب باشه دیگه بالا و پایین رفتنش به چشمت نمياد من بدم، حال بد میکنم میدونم دیروز شاید با درست یک کیک خام و سوخته با هم )!!!( و بعدش یدن کتاب و بعدش بودن صبا و مامانم و بابا و زود و خوب خو دن باعث شد حالم خوب بشه و خب همه ی اینا نياز به یک استارت داشت و اون استارت رو یکی با چشمای قرمز زد نمیدونم چطور اینقد پرروعم م

ادامه مطلب  

سوار بر اسب عادت ها  

درخواست حذف این مطلب
سوار بر اسب عادت ها خیلی با آرامش و کند این مطلب را بخوانید????????ثانیه به ثانیه عمر را با لذت سپری کن در هر کار و هر حال کار ، تفریح ،رانندگی ،آموختن، مطالعه، آشپزی،نظافت ، خوردن و آشامیدن، حرف زدن، سکوت و تفکر، مهمانی رفتن، نيایش و.... زندگي فقط در رسیدن به هدف خلاصه نشدهمابه اشتباه این گونه می شیم:درسم تمام شود راحت شومغذایم را بپزم راحت شوماتاقم را تمیز کنم راحت شومبالا ه رسیدم.... راحت شدماوه چه پروژه ای... تمام شود راحت شومتمام شود که چه شود؟

ادامه مطلب  

برایت آرزومندم......  

درخواست حذف این مطلب
اول از همه برایت آرزومندم که عاشق شوی، و اگر هستی، ی هم به تو عشق بورزد، و اگر اینگونه نیست،تنهائیت کوتاه باشد، و پس از تنهائیت ، نفرت از ی نی . آرزومندم که اینگونه پیش نياید، اما اگر پیش آمد، بدانی چگونه به دور از ناامیدی زندگي کنی. برایت همچنان آرزو دارم دوستانی داشته باشی ، ازجمله دوستان بد و ناپایدار، برخی نادوست، و برخی دوستدار که دست کم یکی در ميانشان بی تردید مورد اعتمادت باشد. وچون زندگي بدین گونه است، برایت آرزومندم که دشمن نیز داشته

ادامه مطلب  

دویست و شانزده هزار تومان  

درخواست حذف این مطلب
اولین حقوق زندگي ام را در هفت داد 96 دريافت :) ولی مثل همه ی اولین ها تلخ و شیرین بود ... تلخی اش زياد حس شد.

ادامه مطلب  

مهربان پدرم....  

درخواست حذف این مطلب
میدانی چقدر تلخ رهایم کردی؟ وقتی میرفتی به حال امروز عروس پاییزیت هم فکر کردی؟ پس رسم خداحافظی ؟؟ حرفی ،پيامی ، سخنی، ؟؟؟؟؟ هیچ ؟؟؟ کاش آ ین باری که به دیدنت آمده بودم دستان زحمت کش و مهربانت را که يادآور دستان مهربان پدرم بود به نشانه وداع آ برایم تکان داده بودی …. پدرجان: میخواهم فراموش کنم روزهای پردرد زندگي را میخواهم از ياد ببرم چگونه رفتنت را من بعد از تو از تمام درسهای زندگي بیزارم آ نمیدانی چه ظالمانه به من آموخت که بی تو نفس بکشم آمو

ادامه مطلب  

سعی کنید  

درخواست حذف این مطلب
سعی کنید آن چیزی را که دوست دارید بدست آورید، وگرنه بايد آن چیزی را که بدست مياورید دوست بدارید. آنچه که زیباست عزیز نیست آنچه که عزیز است زیباست سعی کن زیبایی در نگاه تو باشد نه در چیزی که به آن می نگری زندگي مثل پيانو است ، دکمه های سياه برای غم ها و دکمه های سفید برای شادی ها . اما زمانی میتوان آهنگ زیبایی نواخت که دکمه های سفید و سياه ا با هم فشار دهی همیشه با به دست آوردن اون ی که دوستش داریم نمیتوانیم صاحبش شویم، گاهي لازمه ازش بگذریم تا بت

ادامه مطلب  

امروز همه چیز زندگیم به هم ریخته است  

درخواست حذف این مطلب
سلام به همگی. امروز معلوم شد که کلی از اطلاعات حياتی محل کارم، که با باج افزار يا همان نرم افزارهای ویروسی باج گیر، رمزگذاری شده، قابل بازی نیست. امروز فهمیدم علیرغم این که یک بار رفتیم برای دخترم، باز هم بايد برویم و این یک بار فایده ای نداشته است. امروز پلاک جلوی ماشینم کنده شد، فقط به خاطر برخورد ماشین های در حال عبور و رانندگی بد راننده ها و البته، این بار اول نیست که اینگونه از رانندگی دیگران، ضرر مالی خورده ام. پریروز هم یک موتورسیکلت که

ادامه مطلب  

گاهگداری  

درخواست حذف این مطلب
گاهي وقتا با پاک صورت مسئله می خوای از حقیقت فرار کنی غافل از اینکه مسئله اونقدر پر رنگ هست که با هیچ پاک کنی پاک شدنی نیست. زندگي نشییب و فرازهای زيادی داره که نمیشه ازش فرار کرد بايد بایستی و بجنگی گاهي با دشمن گاهي با دوست گاهي با عشق گاهي با لبخند بايد جنگید گاهي با اشک ولی آ ش یه چیزی پیدا میشه که اون گوشه های قلبت رو بسوزونه!! زندگي با همین کوتاهی ش قابل درنگه

ادامه مطلب